REGULAMIN
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
AKADEMIA PANA KLEKSA
W GŁOGOWIE

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
3. Praca z Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych i przerwy wakacyjnej), w godzinach od 6:00 do 17:00.
4. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.30, a odbierać od godz. 14:00.
5. Przedszkole, w miarę możliwości , może organizować bez dopłat zajęcia dodatkowe (np. religia, język angielski, rytmika, zajęcia gimnastyczne, terapię logopedyczną).
6. Dziecko otrzymuje 3 posiłki dziennie:
 • Śniadanie
 • Obiad (zupa i drugie danie)
 • Podwieczorek.
7. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 3 - 6 lat.
8. Przedszkole prowadzi kuchnię dla dzieci z różnymi alergiami. Posiłki zastępcze przygotowywane są z produktów ogólnie dostępnych. Jeśli rodzice życzą sobie, aby dzieci otrzymywały pożywienie specjalne (przyrządzane z produktów pochodzących ze sklepów specjalistycznych), powinni te produkty dostarczyć do przedszkola.

OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

§ 2

1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach od 6.00 do 17.00.
2. Do dnia 1 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania Dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym. Przyjmuje się, że ostatni tydzień sierpnia to przerwa wakacyjna ( 5 dni roboczych).
3. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
4. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby pełnoletnie, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka z przedszkola.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali jedzenia. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy. 7. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia.
8. Rodzice są zobowiązani do terminowej płatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w Statucie Przedszkola.
9. Rodzice są zobowiązani do przedstawienia dyrekcji Przedszkola co miesiąc potwierdzenia przelewu najpóźniej do 15 każdego miesiąca w formie pisemnej.
10. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze.
11. Rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu.

PRZEDSZKOLE A ZDROWIE DZIECKA

§ 3

1. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.
2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które:
 • mają katar,
 • kaszel,
 • gorączkę (nie dotyczy alergii),
 • są przeziębione lub chore,
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 • bezpośrednio po leczeniu szpitalnym,
 • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
3. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
4. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).
5. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
6. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
7. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 • temperatura jest niższa od -10o C,
 • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

DZIECKO MA PRAWO

§ 6

Przedszkolak ma prawo:
 • Prosić o to, czego chce, ale nie wymagać tego.
 • Mieć i wyrażać swoje zdanie.
 • Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole.
 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.
 • Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw.
 • Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować.
 • Do indywidualnego tempa procesu rozwojowego.
 • Popełniać błędy i zmieniać zdanie.
 • Odnosić sukcesy.
 • Do swojej prywatności, samotności i niezależności.
 • Do nienaruszalności cielesnej.
 • Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje.
 • Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.
 • Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego.
 • Znać swoje prawa i korzystać z nich.
Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiej osobie.
Przedszkolak ma obowiązek:
 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
 • Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów.
 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie, respektować polecenia nauczyciela.
 • Utrzymywać porządek wokół siebie.
 • Dbać o swój wygląd.
 • Starać się wywiązywać z przyjętych obowiązków.
 • Pomagać młodszym i słabszym kolegom.
 • Przyjaźnie odnosić się do przyrody.
 • Szanować godność i wolność drugiego człowieka.
 • Informować nauczyciela o problemach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.